Patronat del Misteri d'Elx

Biblioteca

Selección documental

Primera referencia a la festividad de Santa María de Agosto:

16 de junio de 1370

"[Prom]ens: vostra letra avem reebuda sobre la treta que [demanets] del ordi et responem vos que per çò com es [dupte si] serà guerra entrel senyor rey marit et senyor nostre molt car, et lo rey de Castella per la cual cosa si o era tota aquexa terra auria mester gran forniment no us podem de present atorgar la graçia que demanats, mes pasa[da la f]esta de Santa Maria d Agost [primera] vinent si ho tendrets a per be vos en porem res[pondre] pus clarament. Dada en Barcelona sots nostre [segell] secret a set dies de juyn del ayn mil e ccclxx..."

Manual de Consells (Archivo Histórico Municipal de Elche)


Primera referencia al Misterio de Elche:

9 de julio de 1523

"Item, attenent que yo tinch grandíssima devoció a la glorióssima e beneyta Verge Maria, mare de Monssenyor Déu Ihesu Christ, e per la dita devoció tinch yo en cassa mia la sua ymatge beneyta ab la qual dita ymatge cascun any en lo dia de la gloriossa sua Asumssió, çò és, la vespra a hora de completes, ab solepne processó, tenint la dita ymatge en cassa mia, en vellut molt arreat, la prenen tots los preveres e frares ques troben en aquella jornada e la porten ab processó a la sglésia major de Senyora Santa Maria de la dita vila de hon se li fa grandíssima festa en solepnitat en lo seu dia beneyt..."

Testamento de Isabel Caro (Archivo de la Basílica de Santa María de Elche)


Primera referencia a un elemento escénico del Misterio:

26 de septiembre de 1530

"E sots e concluyt lo Consell de la eleció de Almustasaph conforme al dit priviletgi, ordena lo Magnifich Consell a suplicació del Honorable En Llois Perpinyà, devót de la Gloriosíma Umil Verge Maria, que per quant los confrares de la confrairia de la Gloriosima Umil Verge Maria no tenen dines, e sia estat proposat en dita confrairia dauracen la cadira en la qual se fa la Asumció de la dita Gloriosima Verge Maria per lo mes de agost, cascun any en lasglésia de Senora Senta Maria, e per que tant convinés se procurara de honrar e aumentar dita festivitat Santíssima de la Gloriossíma Humil Verge Maria, advocada de tots, e per andar tant mes, mirara per lo be e aument de la present vila, e guardar aquella de tots mals contagiosos, e de altres qualsevol. Vol e ordena lo dit Magnífich Consell, com damunt dit es, que de pecunies del Magnífich Consell se donen y es paguen dotze ducats de or per a que se daure la dita cadira de la Santa Asumció, y reste daurada per a les festivitats de la dita festa de la Santa Asumció, pues es fer caritat e santa obra..."

Manual de Consells (Archivo Histórico Municipal de Elche)


Nombramiento de Lluís Vich, primer Maestro de Capilla del Misterio conocido:

16 de mayo de 1562

"... consertar e consignar salari a mossén Lloys Vich pa sonar lorgue e mestre de capella, al qual sels consignaren vint i cinch lliures en esta forma, que la Fàbrica de dita sglésia lin dona setse e la Cofraria del Santíssim Sacrament sis lliures e la Cofraria de la gloriosa Santa Maria quatre lliures que son les tres partides de les dites XXVI pagadores y ses terces comensant del primer dia de juñy deste present añy 1562 y son dita consignació y temps de deu añys que ny ell lo puga dexar ni la parroquia remoure; ab tal temps lo dit mossén Lloys Vich sia tingut y obligat de fer pràctica cascun dia de cant pla y cant de orgue y amostrar a tots los que voldran prende de cant com de sonar tecla y als que no tindran pa pagar, de gràcia y procurar de sercar fadrinets que tinguen bona veu y administrarlos y als infants de cor ensenyarlos los versos y tocar lorgue tots los dies que voldran cantar sens posar esceptió de obligació y fer axí en lo cantar com en sonar..."

Llibre dels comtes de la obra de la Sglésia de Señora Senta Maria de la Vila de Elig (Archivo de la Basílica de Santa María de Elche)


Acuerdo del Consejo de Elche de hacerse cargo del Misterio:

11 de marzo de 1609

"Item lo dit Conçell, per quant la Festa de Nostra Senora de la Asumtió que cascun any se fa y selebra en aquesta vila ab tanta solemnitat y aplauso questa per patrona de dita vila, y aquella anàs algun tant en deminutió per los grans gastos que ab sí porta y de la confraria se tragués molt poca cosa, per lo qual nos trobava que volguen ocupar lo carrech de majordom de dita confraria, per lo qual, y a hagut grans altercations que sesperava que dita festa se havia de dexar de fer, lo que no seria rahó ni convenient, si que ab tot fervor se continue aquella, per ser com es una festa tan principal y antigua, y que tots nostres majors y pasats an procurat ab totes veres festejar y solemnisar aquella, y per ser axí mateix la patrona de aquesta vila, se ha procurat en prengués de la Festa lo Concell, perque ademés de lo desus dit, es gran devotió la que aquesta vila y particulars d'ella tenen a la dita festa..."

Manual de Consells (Archivo Histórico Municipal de Elche)


Referencia al Misterio en la primera historia de Elche:

1621

"...es su templo so título y nombre de Nuestra Señora de la Asumpción, cuya fiesta y devoción es tanta en esta villa que cada un año se selebra en 15 del mes de agosto. Teniendo para la selebrasión desta fiesta muchos adornos y rropas costosas. Trayendo personajes y cantores de lexas tierras para dicha fiesta, gastando con tanta liberalidad en rrazón desta señora prinsesa de los cielos y tierra que no se puede dezir [...] la fiesta de la yglesia que es embaxada del ángel con la palma, muerte y Asumpción de la Virgen a los cielos. Son tan admirables las fiestas desta villa que el forastero que biene a la fama de ver subir a los cielos a Nuestra Señora con tanta diversidad de música de ángeles que suspenden a las gentes y su coronación tan misteriosa que no dexe éste tal de venir cada un año con gran contento y alegría y de aquí que biene mucha gente extrangera a estas fiestas y ser tan nombrada la fiesta de Elche que lo es y ay fama desta en muchas partes de España..."

Recopilación en que se da quenta de las cosas ancí antiguas como modernas de la ínclita villa de Elche, manuscrito de Cristóbal Sanz de Carbonell (Archivo Histórico Municipal de Elche)


Rescripto del Papa Urbano VIII a favor de la representación del Misterio de Elche a perpetuidad:

3 de febrero de 1632

"Requerits per part i a instància de la Comunitat i persones de la vila d'Elx, de la diòcesi d'Oriola, principals en exposar que des de temps immemorial fins ara, amb justos i legítims títols anteriors s'han trobat, i a hores d'ara estan efectuant i realitzant al seu lloc i temps el celebrar en pacífica i quieta possessió i solemnitzar la festa de l'Assumpció de la Benaventurada Verge Maria amb representacions i cants, segons ancestral costum observat fins ara tant en el mateix dia de l'esmentada festa com en la vespra [...] manem de forma clara i distinta [...] sota la pena de 500 ducats d'or [...] i cas que calga, d'excomunió i d'altres sentències, censures i penes eclesiàstiques [...] que hagen de, i cadascú d'ells haja de, desistir, aturar-se i abstenir-se absolutament i fer abstenir-se a d'altres de totes i cadascuna de les arrogàncies, vexacions, destorbs, molèsties i qualsevol impediment inferit, presentats i fets, obligats a fer o inferir, i en el futur portables davant els senyors jutges contra l'esmentada Comunitat i persones, sobre tot allò que hem dit..."

Copia notarial del Rescripto Pontificio de Urbano VIII (Archivo Histórico Municipal de Elche)


Milagros de la Virgen de la Asunción en el Misterio:

15 de agosto de 1690 y 14 de agosto de 1691

"En lo dia 15 agost 1690, estant lo Araceli als 60 pams que pujava ab la Verge y els quatre personages, es mogué pendencia en lo torn en què per este motiu quedà soles en ell hu dit Miquel Belda que el sostingué y per zo fon premiat y mortificats los fomentadors y des de este añy se eligís una persona de respecte y veneració per a que ningú puge ab armes ni embaraze ni estiga altercat.

"En 14 agost 1691 estant la tramoya dita Mangrana per a baxar lo ángel, caigué una ala de ella que sol pesar dos arrobes y pegant sobre lo llens del cel que ya era de molts añys y es pogué rompre, sens embargo la dita ala es quedà sobre lo dit llens pintat de lo cel sens rompre y pasar bax al cadafal o taulat hon estaven los personages que asistien. Sucsés digne de admiració per caure dita ala y no rompre lo llens in la distancia y altura de vint pams."

Llibre de la Festa de Nostra Senyora de la Assumpció, dita la Festa de Agost de la Vila de Elig, manuscrito de Carlos Tàrrega i Caro (1751) (Biblioteca de los herederos de José M. Ruiz de Lope)


Obligaciones del Maestro de Capilla del Misterio referentes a las voces blancas:

28 de junio de 1705

"Ytem. Que el dit Mestre tinga obligació de donar chics que canten el Àngel y la María, lo que cumplirá ab tal que sien a propòsit y per esta obligació se li donaran al dit Mestre sinquanta reals cada any de la renta de Nostra Senyora, però en cas que no tinga estos dos chics o algú de ells a propòsit per a el dit efecte no se li donaran los cinquanta reals, ans bé, el gasto que es farà en portar-los y tornar-los de fora vila y el donar-los a mengar, estiga a càrrech y despenses del dit Mestre [...] y també si algun any tendrá cichs a propòsit però per a més lloïment voldran los elets portar algú de dits chics de fora, en tal cas no estarà obligat el Mestre a pagar lo dit gasto."

Libro de Juntas Parroquiales (Archivo de la Basílica de Santa María de Elche)


Acuerdo de aumento de salario a un cantor del Misterio:

10 de marzo de 1764

"... que para el eclesiástico que lo es músico de exercicio en la festividad de Nuestra Patrona y titular María Santísima de la Asumpción, cuia fiesta se celebra en los días catorce y quince del mes de agosto, baja en el Araceli cantando y tocando el arpa, con las tramoias desde la media naranja hasta el tablado de la Santísima Nuestra Patrona, se solisiten diez pesos que hasen ciento y cinquenta reales y veinte maravedís vellón con que en cada año se ha asistido a dicha persona, premio muy regulado a su trabajo de asistir a las pruevas, subir y bajar en las tramoias y desempeñar con su vos y abilidad en el arpa, como tal músico un paso tan serio y edificativo a la multitud de gentes que concurren de todo el reino y otros forasteros, cuio salario se echa de menos en el expresado reglamento".

Libro de Cabildos (Archivo Histórico Municipal de Elche)


Uso de los bienes de la Virgen en el Misterio:

20 de mayo de 1823

"Teniendo presente el Cabildo que la cantidad de mil reales vellón asignada por la Diputación Provincial para celebrar la función de Nuestra Señora de la Asunción en los días catorse y quinse de agosto, y considerando que no conviene sersenar cosa alguna de dicha festividad, para que los malévolos enemigos de la Constitución no inbuyan a los devotos sencillos de que se acaba la Religión, no teniendo el Ayuntamiento arbitrio alguno de que suplir este déficit, acuerda se haga presente al señor gobernador y Vicario General de este obispado para que tenga a bien mandar, que de la administración de bienes de dicha patrona se supla dicho déficit."

Libro de Cabildos (Archivo Histórico Municipal de Elche)


Cuentas de la construcción del cielo del Misterio: 1867

"En el año 1867 se construyó de nuevo el cielo para celebrar la función de nuestra patrona la Virgen de la Asumpción en los días 14 y 15 de agosto y costó la cantidad de 7.452 reales 30 maravedís, según consta por la nota que a continuación se expresa:

GastoRealesMaravedís
Por 353 varas lona2.323reales 30 ms.
Id coserlo200"
Id. Hacer las puertas56"
[...] Por cordeles e hilos214"
Por un palo de entena de 57 palmos de longitud90"
Por colocarlo y otras frioleras69"
Y por pintarlo Dn. José Gonzálvez, natural de esta villa y haciendo bastante favor4.500"
Total7.452reales 30 ms.

Cuya cantidad queda solventada y lo anoto para que sirva de gobierno..."
Racional de la Ilustre Villa de Elche (Archivo Histórico Municipal de Elche)


Permanencia de eclesiásticos en algunos papeles del apostolado del Misterio:

6 de agosto de 1898

"[se] había hecho necesaria la intervención de seglares, pero dada la significación que representaban San Pedro y San Juan, obrando de acuerdo con el parecer de su Ilustrísima el señor Obispo, suplicaba el Ayuntamiento que tanto este año, como los sucesivos, fueran sacerdotes las personas a cuyo cargo esté la representación de estos dos, acordándose así por unanimidad en atención a las fundadas razones en que se solicita y a fin también de evitar erróneas interpretaciones, sirviendo este acuerdo de precedente en lo sucesivo."

Libro de Cabildos (Archivo Histórico Municipal de Elche)


Título de Monumento Nacional del Misterio:

15 de septiembre de 1931

"Es norma de las democracias modernas el velar por el prestigio y conservación de las manifestaciones de carácter artístico que por tradición están vinculadas a un sentimiento popular; y más todavía cuando la categoría de aquellas manifestaciones alcanza los grados supremos del arte en un reducido número de ejemplares que son universalmente reconocidos como casos únicos por su significación histórica.

Tal ocurre en España con el drama litúrgico popular llamado el Misterio de Elche o la Festa.

La representación constituye una de las fiestas populares de la más alta prosapia artística que existen actualmente en el mundo y causa con justicia, la admiración y el respeto de cuantos artistas y eruditos de todas partes -españoles y extranjeros- acuden a presenciar este espectáculo único. Pero mientras en otros países se fomenta oficialmente cualquier manifestación de arte popular, aunque no tenga en modo alguno la significación estética e histórica de nuestro drama musical de Elche, éste, abandonado hasta ahora a los escasos recursos técnicos de sus organizadores locales, va llenándose de impurezas con la intromisión de elementos extraños a su peculiar sentido y con el peligro de ir perdiendo poco a poco sus interpretaciones la primitiva grandeza que le ha dado fama universal.

Esto ocasionaría un perjuicio a nuestra cultura y al arte en general; pero también un daño de caracter económico, por cuanto la audición anual del Misterio es -y puede serlo más todavía- un legítimo motivo de atracción para el turismo y, por tanto, una fuente de ingresos..."

Dado en Madrid a quince de septiembre de 1931.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
Niceto Alcalá Zamora

EL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Marcelino Domingo y Sanjuán

Gaceta de Madrid del 16 de septiembre de 1931.


Título de Basílica para el templo de Santa María de Elche:

26 de mayo de 1951

"Los Romanos Pontífices por antigua costumbre suelen dar un honor especial a los templos sagrados que por su grandeza, esplendor y estimación obtienen la aprobación general. Hay pues, en la Diócesis de Orihuela un templo ilustre y propio de ésta, consagrado a la Santa Madre de Dios en el misterio de su Asunción al cielo, con el cual no poco se ennoblece la ciudad de Elche. Este edificio religioso se empezó a construir con esmerado trabajo, según las reglas del arte español llamado barroco, en el año del Señor 1673; pero no fue terminado sino un siglo más tarde. Son muy de admirar allí la fachada, hermoseada con sus columnas, los altos cruceros, la cúpula puesta sobre el grandioso edificio, y el altar mayor, adornado con mosaicos y esmaltes. En el camarín se ve la imagen de la bienaventurada Virgen María Assumpta en el cielo, que es una magnífica obra de arte, y que recibe especialmente la veneración de la multitud de los fieles piadosos [...] Por lo demás, el culto tributado a la Madre de Dios, llevado en cuerpo y alma a la gloria celestial, de tal modo desde tiempos pasados está asentado en el corazón de los ilicitanos, que por propia voluntad se obligaban estos con voto renovado cada tres años a defender la verdad de la Asunción de la bienaventurada Virgen María, que poco ha hemos definido Nos solemnemente con nuestra declaración infalible [...]

"Por ciencia cierta, y con nuestra madura deliberación, en virtud de estas letras, y para siempre, elevamos a la dignidad y honor de Basílica Menor a la iglesia diocesana de Santa María Virgen, dedicada a la Asunción de ésta a los Cielos, que hay en la ciudad de Elche, dentro del territorio de la diócesis de Orihuela, con todos los derechos y privilegios anejos que legítimamente corresponden a este título. Sin que pueda optar nada, sea lo que sea, en contrario [...]

"Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 26 del mes de mayo, en el año 1951, decimotercero de Nuestro Pontificado. Por mandato especial del Santo Padre y por el Señor Cardenal encargado de los asuntos públicos de la Iglesia, Gildo Burgnola, Regente del oficio de expedir los Diplomas Pontificios."

Breve Apostólico de Pío XII (Archivo de la Basílica de Santa María de Elche)


Justificación de la candidatura del Misterio a Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad:

28 de diciembre de 2001

"El Misterio es la expresión más prominente de la identidad del pueblo de Elche, que cada año vive la representación de este tesoro cultural de carácter religioso como su principal festividad cívica, en un ambiente de alegría y tolerancia. Es gracias a sus esfuerzos a lo largo de los siglos que el Misterio de Elche todavía perdura hoy. Los ilicitanos han mantenido, contra toda oposición (guerras y hostilidad de la jerarquía eclesiástica incluidas) la letra, los gestos, las acciones, los cantos y la estructura tradicionales de la obra.

"El pueblo de Elche pudo salvar su Festa, en primer lugar, gracias al Consejo municipal que obtuvo del papado, en 1632, el privilegio de poder celebrarla a perpetuidad en el interior de la Basílica de Santa María (a pesar de la prohibición de estas celebraciones dictada por el Concilio de Trento en 1563). A raíz de la Desamortización de 1835, que causó la desaparición de la Capilla profesional de músicos, vinculada a Santa María, los ilicitanos asumieron plenamente la representación. En 1924, la acción de la intelectualidad local propició la restauración de la Festa en todo su antiguo esplendor. El compromiso del pueblo con la defensa y promoción del Misterio condujo a su declaración como Monumento Nacional por el Gobierno de la II República, y la creación, en 1948, de la entidad que desde entonces se hace cargo de la tutela de la Festa, el Patronato Nacional del Misterio de Elche."

Candidatura del Misterio de Elche a "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad" (UNESCO)


  • Ayuntamiento d'Elche
  • Generalitat Valenciana
  • Diocesis D'Orihuela-Alicante

Empresas y organismos colaboradores