Patronat del Misteri d'Elx

Sala de premsa

Aprovat l'inici del procés de selecció per cobrir la plaça de mestre de Capella

21 ene 2020

La Junta Rectora del Patronat del Misteri d’Elx, reunida en sessió extraordinària, ha aprovat les bases de la convocatòria pública del procés de selecció de candidats per a la contractació de la persona que ha d'exercir el lloc de mestre de Capella.

La convocatòria per a accedir al lloc es publicarà els pròxims dies en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la seva publicació en el DOGV.

Es constituirà una Comissió de Valoració que serà l'òrgan encarregat d'examinar les candidatures presentades i avaluar els mèrits d'aquestes. Aquesta comissió estarà formada pels següents integrants:

Administració: Mª Margarita Landete Carriler, directora adjunta de Música i de Cultura Popular de l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat València, María Teresa Pérez Vázquez, vicerectora de Relacions Institucionals de la Universitat Miguel Hernández d'Elx i Santiago Ule Garrido, coordinador de l'àrea d'Educació, Universitat i Cultura de l'Ajuntament d'Elx.

Experts: José María Esteve Faubel, Degà de la Facultat d'Educació d'Alacant, departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, àrea de Música, Nieves Pascual León, catedràtica de Musicologia en el Conservatori Superior de Música de València i José María Vives Ramiro, catedràtic Numerari de Musicologia, acadèmic de la Reial Acadèmia de Sant Carles, de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i la M.I. Acadèmia de la Música Valenciana.

Societat Civil: Pedro Antón Fructuoso, doctor en Medicina, especialitat Psiquiatria i expatrono de la Junta Rectora del Patronat del Misteri d’Elx, María del Carmen Pérez Cascales, consellera electa del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i presidenta de la Reial orde de la Dama d'Elx i Francisco Rodríguez Trives, arquitecte tècnic i extesorero del Patronat del Misteri d’Elx.

La Secretaria de la comissió, amb veu, però sense vot, s'exercirà pel secretari del Patronat del Misteri d’Elx, Joaquín Sempere Maciá.

L'elecció es basarà en els criteris establerts en l'apartat 1 de l'article 3 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del Sector Públic Instrumental de la Generalitat. Es valoraran per la Comissió de Valoració els següents aspectes:

-L'experiència professional, la capacitat i la idoneïtat per a ocupar el lloc, d'acord amb les funcions a desenvolupar.

-La qualitat i idoneïtat del projecte artístic presentat.

-Els coneixements sobre el Misteri d’Elx i la Consueta.

-Coneixements d'agrupacions corals i educació musical.

-Demostrada experiència i capacitat en gestió de masses corals.

-Capacitat organitzativa i de lideratge.

-Demostrada formació en l'àmbit musical concretament en les característiques del lloc a cobrir.

-Experiència en projectes educatius.

-Capacitat demostrada per a dirigir, treballar en equip, transmetre coneixements, comunicació excel·lent i habilitats interpersonals.

En la seva elecció, el tribunal motivarà l'anàlisi de cadascun dels aspectes valorats en el concurs. El concurs públic convocat per a l'elecció del mestre de Capella segueix el format que anteriorment han adoptat altres entitats dependents del sector públic, com la selecció del director artístic del Palau de les Arts.

La persona designada per a ocupar la plaça subscriurà un contracte d'alta direcció, que tindrà una durada de 4 anys, prorrogables fins a quatre anys més mitjançant un procés d'avaluació de la gestió realitzada.

La retribució bruta anual a percebre s'estableix en 30.000 euros, d'acord amb les funcions que li siguin designades.

Aprovat l'inici del procés de selecció per cobrir la plaça de mestre de Capella

  • Ayuntamiento d'Elche
  • Generalitat Valenciana
  • Diocesis D'Orihuela-Alicante

Empreses i organismes col·laboradors