Patronat del Misteri d'Elx

Sala de premsa

S'obri el termini de sol·licituds per al lloc de mestre de capella del Misteri d’Elx

7 feb 2020

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicava ahir, 6 de febrer, les bases del procés de selecció per al lloc directiu de mestre de Capella del Misteri d’Elx. Per tant, a partir de hui les persones candidates poden dur a terme la inscripció. El període de registre es prolonga durant 20 dies hàbils.

Cal recordar que els participants hauran de presentar la documentació requerida en format CD o USB, a la Casa de la Festa, en el Carrer Major de la Vila, 27 d'Elx, en horari de 10.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 19.30 hores, de dilluns a dijous, i de 10.00 a 13.00 hores divendres.

També poden fer-ho en la resta de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, anunciant el seu enviament per correu electrònic a contabilidad@misteridelx.com.

La documentació es presentarà en sobre tancat sense cap identificació del candidat, en el qual apareixerà la llegenda «Selecció de candidats a mestre de capella. Aquest sobre estarà dirigit a la presidència de la Comissió de Valoració.

L'elecció es basarà en els criteris establits en l'apartat 1 de l'article 3 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del Sector Públic Instrumental de la Generalitat. Es valoraran per la Comissió de Valoració els següents aspectes:

L'experiència professional, la capacitat i la idoneïtat per a ocupar el lloc, d'acord amb les funcions a desenvolupar.
La qualitat i idoneïtat del projecte artístic presentat.
Els coneixements sobre el Misteri d’Elx i la Consueta.
Coneixements d'agrupacions corals i educació musical.
Demostrada experiència i capacitat en gestió de masses corals.
Capacitat organitzativa i de lideratge.
Demostrada formació en l'àmbit musical concretament en les característiques del lloc a cobrir.
Experiència en projectes educatius.
Capacitat demostrada per a dirigir, treballar en equip, transmetre coneixements, comunicació excel·lent i habilitats interpersonals.

En la seua elecció, el tribunal motivarà l'anàlisi de cadascun dels aspectes valorats en el concurs. El concurs públic convocat per a l'elecció del mestre de Capella segueix el format que anteriorment han adoptat altres entitats dependents del sector públic, com la selecció del director artístic del Palau de les Arts.

La persona designada per a ocupar la plaça subscriurà un contracte d'alta direcció, que tindrà una duració de 4 anys, prorrogables fins a quatre anys més mitjançant un procés d'avaluació de la gestió realitzada.

La retribució bruta anual a percebre s'estableix en 30.000 euros, d'acord amb les funcions que li siguen designades.

Tota la informació sobre les bases està disponible en el següent enllaç:
http://www.dogv.gva.es/datos/2...

 S'obri el termini de sol·licituds per al lloc de mestre de capella del Misteri d’Elx

  • Ayuntamiento d'Elche
  • Generalitat Valenciana
  • Diocesis D'Orihuela-Alicante

Empreses i organismes col·laboradors