Patronat del Misteri d'Elx

Organització

Organització

El Patronat del Misteri d'Elx és l'entitat encarregada de la protecció, el manteniment i la celebració anual de la Festa, d'acord amb la tradició.

Els òrgans de govern del Patronat del Misteri d'Elx són el Patronat Rector i la Junta Rectora.

Les funcions del Patronat Rector són: definir les directrius generals d'actuació i aprovar el projecte del pressupost anual del Patronat del Misteri d'Elx, verificar i controlar que l'activitat de la Junta Rectora s'ajusta a les directrius generals d'actuació, aprovar la memòria anual d'activitats i aprovar els estats d'execució del pressupost i dels comptes anuals.


Components del Patronat Rector

 • President de la Generalitat Valenciana, president d'honor
 • Alcalde de l'Ajuntament d'Elx, president efectiu
 • Consellera de Cultura, presidenta efectiva
 • Bisbe de la diòcesi Oriola-Alacant, president efectiu
 • President de la Diputació Provincial d'Alacant
 • Secretari autonòmic de Cultura
 • Directora general de Cultura
 • Regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Elx
 • Vicari episcopal d'Elx
 • President executiu de la Junta Rectora
 • Sra. Carmen Albentosa Latorre
 • Sra. Mari Carmen Baeza Vega
 • Sra. Ana Luisa Chova López
 • Sr. José Climent Barber
 • Sr. José Ramón Flecha Andrés
 • Sr. César Oliva Olivares
 • Sr. Vicente Pérez Sansano
 • Sra. Evangelina Rodríguez Cuadros
 • Sra. María Ángeles Sánchez Gómez
 • Sr. Francisco Sánchez Martínez
 • Sr. Antonio Serrano Brú
 • Sr. Joaquín Serrano Vera
 • Sr. Antonio Torres Salvador
 • Sr. José María Vives Ramiro
 • Sr. Julio Mompó Catalá

La Junta Rectora és l'òrgan que, en execució de les directrius generals d'actuació que fixa el Patronat Rector, està encarregat del govern i el funcionament òptim de la Festa. A més, té com a missió garantir la celebració anual de les representacions i dur a terme les polítiques de salvaguarda, així com fomentar l'estudi, la difusió i la tutela de les activitats relatives al Misteri i aprovar l'avantprojecte de pressupostos del Patronat del Misteri d'Elx per a remetre'l al Patronat Rector.


Components de la Junta Rectora

 • Sra. Alcaldesa de l'Ajuntament d'Elx, Presidenta Efectiva
 • Sr. Rector de la Basílica de Santa María, President Efectiu
 • Sra. Directora General de Patrimonio, Presidenta Efectiva
 • D. Fernando García Pomares, Presidente Executiu
 • D. Pablo Ruz Villanueva, Vicepresident
 • D. Julio Mompó Catalá, Secretari
 • D. Francisco Rodríguez Trives, Tresorer
 • D. Joan Castaño García, Arxiver
 • D. José Antón Puntes
 • D. Luis Antón Latour
 • Dª. Magdalena Campello Chorro
 • D. Ramón Vicente Cano Montoya
 • D. José Javier Cuasante López
 • Dª. Mª Asunción Fernández Candela
 • D. Francisco Mª García Linares
 • D. Francisco Javier García Mora
 • D. Jaime Gómez Orts
 • D. Carlos Lozano Serrano
 • D. Sixto Marco Lozano
 • D. Juan Enrique Martín Álvarez
 • D. Vicente Martínez Martínez
 • D. Justo Muñoz Fernández
 • D. Vicente Pascual Mollá
 • D. Antonio Rodes Juan
 • D. Antonio Ródenas Maciá
 • D. Joaquín Sempere Maciá
 • Dª. Teresa Serrano Pomares
 • Dª. Mª Asunción Tormo Crespo
 • D. Álvaro Valls Tur
 • D. Juan Carlos Romero Centurión, delegat dels cantors

Comissions de la Junta Rectora

Les comissions són àrees de treball creades per la Junta Rectora, que tenen com a finalitat distribuir competències entre les diferents àrees especialitzades, garantir el bon funcionament de les directrius marcades pel Patronat Rector i traslladar a la Junta Rectora els suggeriments i les conclusions a què arriben.


Comissió permanent

Funcions: Confecció de l'orde del dia per a les reunions de la Junta Rectora. Elaboració de les propostes per a la designació del portaestendard i els electes.


Comissió económica

Funcions: Elaboració de pressupostos generals d'ingressos i despeses en cada exercici, anàlisi del compliment dels plans econòmics i molt especialment del tancament comptable de cada exercici, disseny de la planificació de fonts de finançament per al Patronat. Es responsabilitza de la gestió administrativa de totes les subvencions i programes de finançament que el Patronat duga a terme amb totes les administracions i institucions, especialment les que provenen de l'Ajuntament d'Elx, l'INAEM, la Diputació Provincial i la Generalitat Valenciana.


Comissió de capella

Funcions: Elaboració del pressupost anual de l'àrea de cantors; aprovació de la programació anual de treball elaborat pel mestre de capella, el director de l'escolania i el mestre de cerimònies, i planificació formativa dels cantors.


Comissió d'escolania

Funcions: Elaboració del pressupost específic per al cor de veus blanques; elaboració del pla de formació anual; organització d'activitats lúdiques i culturals per als escolans, i planificació anual de concerts.


Comissió de representacions

Funcions: Elaboració del pressupost anual; direcció tècnica del muntatge del cel, la tramoia aèria i baixa, les tribunes i el llit de la Mare de Déu; supervisió de tasques com l'electricitat, la fusteria, la pintura, la distribució i numeració de localitats; control i manteniment d'elements de la representació com ara: l'estora, els aparells aeris, el cadafal, les tribunes, el pal·li, la corona, la perruqueria i el vestuari, i l'organització de la Processó del soterrar de la Mare de Déu.


Comissió de publicacions i difusió

Funcions: Elaboració del pressupost; edició de llibres, fullets, revistes, cartells, cd-roms, DVD i altres publicacions; gestió del cartell de les representacions: selecció de l'autor, elecció de l'obra, impressió i difusió; organització de conferències i seminaris; relacions amb la Càtedra del Misteri d'Elx de la Universitat Miguel Hernández; gestió i ús de la sala d'exposicions i relació amb el Festival de Teatre Medieval.


Protocol

Funcions: Elaboració del pressupost anual de despeses; definició dels plans anuals de comunicació, relacions externes i protocol; manteniment de les relacions amb els mitjans de comunicació; organització i control de les retransmissions i gravacions durant les representacions del Misteri d'Elx i els concerts de la capella i l'escolania del Misteri, i organització i manteniment de les relacions públiques del Patronat i de tots els actes institucionals.


 • Ayuntamiento d'Elche
 • Generalitat Valenciana
 • Diocesis D'Orihuela-Alicante

Empreses i organismes col·laboradors