Patronat del Misteri d'Elx

Misteri d'Elx

Sistema intern d'informació

El sistema intern d'informació constituïx un instrument per a comunicar les possibles activitats il·legals i/o il·lícites a través d'Internet.

És per tant un mitjà de lluita contra el frau que preserva la identitat de la persona que realitza la comunicació i que a més incorpora ferramentes per a garantir també els drets de les persones que siguen denunciades.

L'objectiu del sistema intern d'informació és conscienciar a totes les persones relacionades amb el PATRONAT perquè, davant la certesa o sospita fundada que s'estiga cometent una conducta il·lícita en el si de l'entitat.

La seua finalitat és garantir que, de presentar-se una actuació que puga suposar un risc penal puga ser tractada de manera professional i confidencial, adoptant les mesures oportunes per a protegir els interessos del PATRONAT, de l'informant i assegurar el compliment efectiu de la legalitat.

Este sistema intern d'informació incorpora mecanismes que garantixen la confidencialitat de totes les informacions i oferix un espai de comunicació segur per a mantindre contacte amb el PATRONAT DEL MISTERI D'ELX i permetre la interacció entre esta i els informants de manera anònima.

Canals Interns de Denúncies


  • Ayuntamiento d'Elche
  • Generalitat Valenciana
  • Diocesis D'Orihuela-Alicante

Empreses i organismes col·laboradors